AVÍS LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

El present avís i informació legal regula l’ús del servei del portal d’Internet sota el domini: https://becomedical.com
En cumpliment del deure d’informació que estableix la Llei La 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que la present web és titularitat de: BECOMEDICAL AESTHETIC, S.L.
Domicili social: C/ LOS PINTORES, 2 EDIFICI BUSINESS CENTER, OFICINA 116 -28923 ALARCÓN (MADRID)
C.I.F Nº: B64632524
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39829, Foli 108, Full B-352920, Inscripció nº1, Data 24 de juliol 2017
Telèfon: +34 931 653 242
Correu electrònic: info@becomedical.com

OBJECTE

El Responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que es disposa al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (des d’ara, el “RGPD”), i la normativa nacional Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (des d’ara, el “LOPDGDD”), així com informar a tots els usuaris del web respecte a quines són les condicions d’ú del mateix.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

Tota persona que accedeixi a aquesta web asumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observància i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així como a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les esmentades obligacions, entenent com a suficient la publicació en el lloc web del Responsable.

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

DIRECCIONS IP

Els servidors del web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.
Una adreça IP es un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions únicament estadístiques que permeten conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accesso, etc.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifiesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a forums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del Responsable. No obstant i en complimient del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col’laborant de forma activa a la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguèssin afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que poguès ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat y provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, El Responsable no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els disenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Responsable o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel’lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel’lectual o industrial de l’autor.
Els disenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, El Responsable compte amb l’autorització expressa per part dels mateixos.

El Responsable autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.
El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel’lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del Responsable sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part seva.
Per a totes aquelles imatges en les que el software de diseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponent.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel’lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit o correu electrònic indicat a l’encapçalament.

SSL

El Responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL ("Secure Sockets Layer").
Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar a un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, como per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins el servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

BECOMEDICAL AESTHETIC, S.L. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació a través de su lloc web.
1.- Informació a l’Usuari
Responsable del Tractament:
BECOMEDICAL AESTHETIC, S.L.
Domicili social: C/ LOS PINTORES, 2 EDIFICI BUSINESS CENTER, OFICINA 116 -28923 ALARCÓN (MADRID)
C.I.F Nº: B64632524
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39829, Foli 108, Fulla B-352920, Inscripció nº1, Data 24 de juliol 2017
Telèfono: +34 931 653 242
Correu electrònic: info@becomedical.com

Finalitat del tractament de les seves dades: Les dades seran utilitzades per mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament son:

- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futuro, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus productes y serveis, o amb els dels seus col’laboradors o proveïdors amb els que hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

- Tramitar encàrrecs, sol’licituts o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de las formes de contacte que es posen a la seva disposició.

- Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol’liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Legitimació: La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del propi interessat o en el seu cas en l’execució d’un contracte i/o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment pevi a la seva retirada.

Destinataris:
Les dades seran utilitzades pel Responsable També podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestacó d’un servei al Responsable, seguint per a això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets:
L’usuari te dret a:

  • Sol’licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol’licitat.
  • Sol’licitar la rectificació de les seves dades personals inexactes o, en el seu cas, sol’licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
  • Sol’licitar la limitació del tractament de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant l’agència espanyola de protecció de dades.

L’usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a través de la següent adreça de correu postal o electrònica, havent d’identificar-se degudament i solicitar clarament el dret a exercir:
BECOMEDICAL AESTHETIC, S.L.
Adreça postal: C/ DEL XAROL, 18B - 08915 BADALONA - BARCELONA - (ESPAÑA)
Adreça electrònica: info@becomedical.com

Procedència de les dades: Les dades personals seran facilitades pel propi interesat de forma absolutamente voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació del quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en tal cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat de les mateixes, adoptant les mesures necessàrias per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

2.- Informació facilitada per l’usuari
Si ets menor de 18 anys no està permès l’ús de formularis a la nostra web.

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats a formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’Usuari garantitza que les dades personals facilitades son veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Totes les dades sol’licitades a través del lloc web són necesàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facil’litades totes les dades, no es garantitza que la informació i serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. Medidas de seguridad
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en materia de protección de datos personales, El Responsable está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD y LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El Responsable garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

4. Bretxes de Seguretat
El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti a la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la ressolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

TOP